odwiedź platformę EPALE

 

 

 

 

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu została powołana  przez kilka dolnośląskich UTW w 2014 r. przede wszystkim w celu stworzenia platformy do wspołpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji osób starszych.

Członkowie Federacji deklarują chęć pomocy w:

-wielowymiarowej aktywizacji seniorów opartej na kształceniu akademickim,

-doradztwie organizacyjnym oraz

-pozyskiwaniu finansów na działalność edukacyjną w ramach konkursów i programów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.

Federacja stawia sobie również za zadanie reprezentowanie osób starszych wobec władz lokalnych i państwowych. Szczegółowe cele działania fundacji zostały opisane w statucie

Federacja jest otwarta na nowych członków. Mogą do niej przystąpić zarówno uniwersytety trzeciego wieku spoza Dolnego Śląska (a nawet spoza Polski). Warunki przystąpienia ą opisane w § 7 statutu.

 

Federacja UTW deklaruje wsparcie i współpracę w realizacji zadań statutowych w stosunku do 'nowosądeckiej' Federacji Stowarzyszeń UTW.

OGÓLNOPOLSKA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Polish Association of Universities of the Third Age

33-300 Nowy Sącz
ul.Jagiellońska 18
tel/fax.+48 18 4435708
www.federacjautw.pl